Līgums tika atjaunināts 2020. gada 9. decembrī


LĪGUMS PAR PROGRAMMĒŠANAS APMĀCĪBAS PAKALPOJUMIEM


Rīgā, 2020. gada 9. decembrīSabiedrība ar ierobežotu atbildību "HelloGroup", reģistrācijas numurs 40203094532, juridiskā adrese Rusova iela 9 - 116, Rīga, LV-1026 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs)

piedāvā noslēgt šādu ofertes līgumu (turpmāk – Līgums):1. LĪGUMĀ LIETOJAMIE TERMINI

1.1. Pakalpojuma sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HelloGroup", reģistrācijas numurs 40203094532, juridiskā adrese Rusova iela 9 - 116, Rīga, LV-1026, faktiskā adrese Elizabetes iela 51 - 10, Rīga, LV-1010, telefona numurs: +371 28443433; e-pasts: hello@helloit.lv.

1.2. Pakalpojuma sniedzēja konts
Pakalpojuma sniedzēja konts bankā, kas norādīts Pakalpojumu sniedzēja nosūtītajā Rēķinā, kas adresēts Pakalpojumu saņēmējam.

1.3. Pakalpojumu saņēmējs

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas pieteicās izvēlētajam Pakalpojuma sniedzēja organizētajam programmēšanas kursam un izpilda visus kursa pieteikšanās nosacījumus, kas ir noteikti Līguma 3. sadaļā.

1.4. Pakalpojumu saņēmēja konts

Pakalpojuma saņēmēja konts bankā, no kura ir veikts naudas pārskaitījums par noteikto Pakalpojuma sniedzēja organizēto programmēšanas kursu.

1.5. Atlaide

Pakalpojuma sniedzēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi par noteikto programmēšanas kursu.

1.6. Līgums

Līgums starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojumu saņēmēju, kas noslēgts saskaņā ar Līguma 3. sadaļā noteiktiem pieteikšanās nosacījumiem.

1.7. Interneta vietne

Pakalpojuma sniedzēja interneta vietne – www.helloit.lv –, kurā Pakalpojuma saņēmējs piesakās programmēšanas kursam.

1.8. Puse/s

Pakalpojuma sniedzējs vai/un Pakalpojumu saņēmējs kopā un katrs atsevišķi.

1.9. Rēķins

Pakalpojuma sniedzēja sagatavots rēķins par attiecīgo programmēšanas kursu.

1.10. Līguma darbības termiņš

Attiecīgā programmēšanas kursa termiņš, kas ir norādīts Interneta vietnē.

1.11. Trešā persona

Jebkura persona, kura nav Līguma Puse vai kursa dalībnieks.


2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Programmēšanas kursi bērniem un pusaudžiem. Programmēšanas kursu ilgums, kā arī īstenotā mācību programma tiek norādīta Pakalpojuma sniedzēja Interneta vietnē.


3. PIETEIKŠANĀS NOSACĪJUMI

3.1. Pieteikties programmēšanas kursam var jebkura fiziska vai juridiska persona Pakalpojuma sniedzēja Interneta vietnē.

3.2. Lai pieteiktos programmēšanas kursam, Pakalpojuma saņēmējam Interneta vietnē ir jāaizpilda pieteikšanās anketa, kā arī jāiepazīstās ar Pakalpojuma sniedzēja Līgumu par programmēšanas kursiem.

3.3. Lai pieteiktos programmēšanas apmācībām, bērnam ir jāatbilst kursā noteiktajam vecumam.


4. SAMAKSAS KĀRTĪBA


4.1. Programmēšanas kursa standarta cena sastāda 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro). Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs piemērot Atlaidi saskaņā ar Līguma 6.13. punktu.

4.2. Pakalpojuma saņēmējs apņemas veikt samaksu par programmēšanas kursu Pakalpojuma sniedzējam, izmantojot vienu no samaksas veidiem:

• samaksa pa daļām, veicot avansa maksājumu. Šajā gadījumā Pakalpojuma saņēmējs apņemas apmaksāt pirmo daļu 2 (divu) darba dienu laikā pirms kursa 1. (pirmās) nodarbības sākuma. Pakalpojuma saņēmējs apņemas apmaksāt pārējas maksājuma daļas Rēķinā norādītajos termiņos.

• samaksa pilnā apmērā, veicot avansa maksājumu. Pakalpojuma saņēmējs apņemas apmaksāt Rēķinu 2 (divu) darba dienu laikā pirms kursa 1. (pirmās) nodarbības sākuma.

4.3. Pakalpojuma saņēmējs samaksu veic ar bankas pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja Rēķinā norādīto bankas kontu.

4.4. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskaitīta diena, kad veikts maksājuma grāmatojums Pakalpojuma saņēmēja bankā.

4.5. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas ir saistītas ar programmēšanas apmācību īstenošanu.


5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA PIENĀKUMI

5.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt katram programmēšanas kursa audzēknim mācību saturam atbilstoši aprīkotas mācību telpas un nepieciešamos mācību materiālus.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas uzraudzīt Iekšējās kartības noteikumu un Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

5.3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma sniegt programmēšanas kursa audzēkņa vecākiem / aizbildnim / pilnvarotai personai informāciju par audzēkņa sekmēm.

5.4. Pakalpojuma sniedzējs apņemas informēt Pakalpojuma saņēmēju par izmaiņām programmēšanas kursu nodarbību grafikā (telefoniski vai rakstot uz e-pastu).

5.5. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot bērnu tiesības saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kā arī citiem saistošajiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


6. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS

6.1. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi noteikt programmēšanas kursa mācību programmas saturu.

6.2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs neiekļaut audzēkni programmēšanas kursa dalībnieku sarakstā, ja nav ievēroti Līguma 4. sadaļas noteikumi.

6.3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nepasniegt kursa audzēknim mācību programmu individuāli, ja par to nav bijusi iepriekšējā vienošanās.

6.4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārcelt kursa audzēkni citā apmācību grupā, vienojoties par to ar Pakalpojuma saņēmēju.

6.5. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pēc saviem uzskatiem īstenot pasniedzēja nomaiņu.

6.6. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs neizpaust Pakalpojuma saņēmējam tādu informāciju par programmēšanas kursa pasniedzējiem, kas neattiecas uz kursa veiksmīgu apguvi.

6.7. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs neatgriezt Pakalpojuma saņēmēja veikto samaksu vai jebkuru tās daļu, ja programmēšanas kursa audzēknis ir apmeklējis vismaz 1 (vienu) kursa nodarbību.

6.8. Pakalpojuma sniedzējām nepieciešamības gadījumā ir tiesības norīkot individuālas pārrunas par Iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu ar kursa audzēkni un viņa vecākiem / aizbildņiem / pilnvarotām personām.

6.9. Pakalpojuma sniedzējām nepieciešamības gadījumā ir tiesības norīkot individuālas pārrunās par Ugunsdrošības noteikumu neievērošanu ar kursa audzēkni un viņa vecākiem / aizbildņiem / pilnvarotām personām.

6.10. Gadījumā, ja pēc individuālām pārrunām ar kursa audzēkni un viņa vecākiem / aizbildņiem / pilnvarotām personām programmēšanas kursa audzēknis turpina neievērot Iekšējās kartības noteikumus un / vai Ugunsdrošības noteikumus, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā atskaitīt programmēšanas apmācību kursa audzēkni, sniedzot par to rakstisku paziņojumu vecākiem / aizbildņiem / pilnvarotām personām. Šādā gadījumā samaksa par programmēšanas kursu Pakalpojuma saņēmējam netiek atgriezta.

6.11. Pakalpojuma sniedzējām ir tiesības pieprasīt programmēšanas kursa audzēkņa vecākiem / aizbildņiem / pilnvarotajām personām novērst un / vai atlīdzināt visus materiālos zaudējumus, kas ir nodarīti audzēkņa vainas dēļ.

6.12. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par audzēkņa iegūto zināšanu kvalitāti, ja audzēknis regulāri kavē apmācību kursa nodarbības un sistemātiski nepilda apmācību laikā uzdotos uzdevumus.

6.13. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu savā Interneta vietnē un/vai nosūtīt paziņojumu par Atlaides piemērošanu katram Pakalpojumu saņēmējam uz viņa norādīto kontakta e-pasta adresi. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības anulēt piešķirto atlaidi.

6.14. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pakalpojuma saņēmēju, ja Pakalpojuma saņēmējs pieļauj maksājumu kavējumu, kas ir ilgāks par 10 (desmit) dienām. Līgums netiek izbeigts, ja Pakalpojuma saņēmējs samaksā kavētos maksājumus norādītajā termiņā.


7. PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA PIENĀKUMI


7.1. Sadarboties ar Pakalpojuma sniedzēju, tā administrāciju un programmēšanas kursu pasniedzējiem. Sniegt apmācību kursu pasniedzējiem informāciju par audzēkni, kas ir nepieciešama programmēšanas kursa īstenošanai. Veicināt audzēkņa programmēšanas kursa mācību satura apguvi.

7.2. Atbalstīt audzēkņu piedalīšanos papildus nodarbībās un pasākumos, saskaņojot to ar Pakalpojuma sniedzēju.

7.3. Nepieciešamības gadījumā veikt individuālas pārrunas ar audzēkni par Iekšējo kārtības noteikumu un Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.


8. PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA TIESĪBAS


8.1. Pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par audzēkņa sekmēm, izmantojot kontakta e-pastu vai zvanot uz norādīto administrācijas tālruņa numuru.

8.2. Pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam ievērot bērnu tiesības saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citiem spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Objektīvu apstākļu dēļ (veselības stāvokļa, ilgstošas slimības, dzīvesvietas maiņas, programmēšanas kursa audzēkņa interešu un / vai darba spēju trūkuma dēļ), pamatojoties uz rakstisko iesniegumu, lūgt atskaitīt no programmēšanas kursa audzēkni jebkurā mācību posmā.


9. PROGRAMMĒŠANAS KURSA AUDZĒKŅA PIENĀKUMI

9.1. Netraucēt citu kursa dalībnieku, pasniedzēju un administrācijas darbībai.

9.2. Ievērot Iekšējās kārtības noteikumus un Ugunsdrošības noteikumus.

9.3. Gadījumā, ja pasliktinās audzēkņa vai viņa kolēģa pašsajūta, nekavējoties informēt par to kursa pasniedzēju.

9.4. Saudzīgi izturēties pret kabineta aprīkojumu un mācību iestādes telpām.


10. PROGRAMMĒŠANAS KURSA AUDZĒKŅA TIESĪBAS

10.1. Visa programmēšanas kursa ietvaros audzēknis ir tiesīgs saņemt pilnvērtīgu apmācību saskaņā ar kursa programmu.

10.2. Uzdot jautājumus un konsultēties ar kursa pasniedzēju sakarā ar mācību programmu un tās saturu.

10.3. Saņemt kursa saturam atbilstoši aprīkotas mācību telpas un nepieciešamos mācību materiālus.

10.4. Informēt pasniedzēju, ja tiek traucēta mācību norise.

10.5. Individuālā kārtībā saņemt vērtējumu pēc kursa apgūšanas. Pēc kursa apgūšanas katram audzēknim tiek izsniegts atzinības raksts ar apliecinājumu par programmēšanas kursa veiksmīgu apguvi.


11. PUŠU SAVSTARPĒJĀ ATBILDĪBA

11.1. Puses apņemas savā starpā ievērot Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citus saistošus un spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī neierosināt pretenzijas un sūdzības, kas tiešā veidā neattiecas uz Pakalpojuma sniedzēja programmēšanas kursa norises laiku un vietu (telpu).

11.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju bez otras Puses piekrišanas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.


12. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

12.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatītas dabas katastrofas, avārijas, streiki, blokādes, militāras dabas aktivitātes, valsts un pašvaldību institūciju aizlieguma akti, kā arī citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem un kuri tiešā veida ietekmē Līguma izpildi. Šajā gadījumā Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma noteikumu neizpildi. Līguma saistību izpildes termiņš tiek atlikts uz laiku, kad nedarbosies nepārvaramas varas apstākļi.

12.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu valsts iestāžu izziņu. Pusēm nekavējoties rakstiski ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecu) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.


13. PERSONAS DATU APSTRĀDE

13.1. Noslēdzot šo Līgumu, Pakalpojumu saņēmējs piekrīt un pilnvaro Pakalpojumu sniedzēju apstrādāt, iegūt, izmantot un glabāt Pakalpojumu saņēmēja un viņa audzēkņa personas datus (t. sk. vārdu, uzvārdu, personas kodu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un pasta adresi), saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamiem starptautiskiem un nacionāliem tiesību aktiem. Personas dati tiek izmantoti šādiem mērķiem: Līguma noslēgšana un izpilde; Pakalpojumu saņēmēja identificēšana; Pakalpojumu saņēmēja veikto maksājumu un parādu uzskaite; Rēķinu izveidošana; Pušu komunikācijas nodrošināšana.

13.2. Pakalpojumu sniedzējs apņemas aizsargāt personas datus no trešajām personām.

13.3. Pakalpojumu saņēmējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par savu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.


14. CITI NOTEIKUMI

14.1. Līgums stājas spēkā pieteikšanās anketas datu nosūtīšanas brīdī, ja tika ievēroti pieteikšanās nosacījumi, kas ir noteikti Līguma 3. sadaļā.

14.2. Līgums tiek sagatavots un noslēgts latviešu valodā.

14.3. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

14.4. Strīdi, kurus nav izdevies izšķirt, Pusēm savstarpēji vienojoties, izskatāmi tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.15. REKVIZĪTI


Pakalpojuma sniedzējs

SIA "HelloGroup"
Reģistrācijas numurs: 40203094532
Juridiskā adrese: Rusova iela 9 - 116, Rīga, LV-1026

Telefona numurs: +371 28443433
E-pasts: hello@helloit.lv

Andris Cišs
Valdes loceklis